เกี่ยวกับเรา

“บ้านพอเพียง” หมายถึงบ้านที่มีความพอเพียง , พอดี , หรือพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่หรือเป็นอยู่ในแบบของคนไทย , คำว่า “บ้าน” ในที่นี้นอกจากจะหมายถึงบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยแล้ว ยังอาจจะรวมไปถึง หมู่บ้าน หรือ ชุมชน ส่วนคำว่า “พอเพียง” ในที่นี้นอกจากจะหมายความว่า ความพอดี หรือ ความพอใจ แล้ว ยังอาจจะหมายถึงความ การประหยัด , การอนุรักษ์ , การอดออม , และราคาที่ไม่แพง ดังนั้นในความหมายโดยรวมของบ้านพอเพียงนั้น นอกจากมีความหมายถึงการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านหรือชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่มีราคาประหยัดแต่เต็มไปด้วยคุณภาพและความประทับใจ อีกด้วย

“บ้านพอเพียง” เป็นตัวแทนด้านการจัดการท่องเที่ยว ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหน้าไปสู่ความยั่งยืน ทั้งในเรื่องของ ธรรมชาติ , สิ่งแวดล้อม , วิถีชีวิต , ประเพณี , วัฒนธรรม , เศรษฐกิจ , และสังคม สำหรับชุมชนต่างๆในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา, การท่องเที่ยวแบบผจญภัย, การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์, การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร, การท่องเที่ยวที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

“บ้านพอเพียง” มีช่องทางสื่อสารต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางกับเราผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line, Instagram, YouTube, และTwitter เป็นต้น รวมไปถึงบริการสอบถามข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทุกกลุ่ม ทุกวัย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า สนุกสนาน , สะดวก , ประหยัด , ปลอดภัย , ใส่ใจสิ่งแวดล้อม , และมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน