**หมายเหตุ**

 • รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-น้ำลง, สภาพอากาศ, หรือ จำนวนผู้โดยสาร เป็นต้น
 • เด็กเล็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-3 ขวบ (ฟรี)
 • เด็กโต หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4-11 ขวบ และสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.
 • อายุ 12 ปีขึ้นไป หรือมีความสูงมากกว่า 120 ซม. คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่
 • ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น และรับ-ส่ง ตามโซนที่ระบุเอาไว้
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม
 • รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของทางอุทยานฯ
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ เป็นต้น)
 • โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และสตรีมีครรภ์
 • โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบ, หืด, หรือ โรคหัวใจ เป็นต้น
 • โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเกิน 75 ปี
 • การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยวงเงินประกันสูงสุด หนึ่งล้านบาท (ไม่ครอบคลุมกรณีของหาย, การถูกขโมยทรัพย์สิน, หรือทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง)
 • ในขณะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางหรืออยู่ในระหว่างการทำกิจกรรม ถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะหรือทำอะไรที่นอกเหนือไปจากที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์